Login

Geen account?
Registreren

Privacy Statement

 

Veluwse drankenservice hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Veluwse drankenservice kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Veluwse drankenservice.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Veluwse drankenservice verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Veluwse drankenservice kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Veluwse drankenservice. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Veluwse drankenservice heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Veluwse drankenservice zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels uw toestemming. In het geval van toestemming heeft u ten allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Doorgifte aan derden

Veluwse drankenservice verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Veluwse drankenservice zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • om de rechten of eigendom van Veluwse drankenservice te beschermen en verdedigen; of
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Veluwse drankenservice of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Veluwse drankenservice kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Veluwse drankenservice zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

Veluwse drankenservice zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Veluwse drankenservice bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veluwse drankenservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Uw rechten

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@veluwsedrankenservice.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Veluwse drankenservice zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Veluwse drankenservice zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Veluwse drankenservice raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Veluwse drankenservice uw informatie beschermt.

 

Contact

Veluwse drankenservice ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Veluwse drankenservice niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Henriëtte Eersen viainfo@veluwsedrankenservice,nl of telefonisch via 0341-496620. Veluwse drankenservice wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volg ons!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze aanbiedingen of nieuwe producten? Volg ons dan op Facebook en Instagram of meldt u dan hier aan!

Bent u 18 jaar of ouder?

Voer uw geboortedatum in
U dient 18 jaar of ouder te zijn
Controleer
244