Login

Geen account?
Registreren

Algemene voorwaarden

 

Veluwse Partyverhuur, Roosendaalseweg 123, 3882 MN Putten

Telefoon: 0341-496620 
E-mail    : info@veluwsepartyverhuur.nl
Website : www.veluwsepartyverhuur.nl


ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van food en non-foodartikelen van de in de overeenkomst genoemde goederen welke is gesloten tussen Veluwse Partyverhuur te Putten en de daarin genoemde huurder.

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons ten allen tijden worden ingetrokken. Veluwse drankenservice is niet gebonden aan bestellingen, welke niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.


VASTSTELLING HUURPRIJS
Alle huurprijzen van goederen worden berekend als zijnde per stuk gehuurd goed en gelden voor de periode, die tevoren tussen partijen is afgesproken. Voor verlenging van de huur of bij huur gedurende een ongebruikelijke periode worden prijsopgaven op aanvraag verstrekt. Alle door verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond over de eerste drempel afgeleverd en daar ook weer opgehaald, tenzij partijen (additioneel) intern transport zijn overeengekomen.


Onder begane grond dient te worden verstaan een plaats welke met onze bedrijfswagens direct bereikbaar is, dan wel een laad- en/of lospunt hetwelk, gelegen op maximaal 10 meter afstand, over een vlakke vloer met rollend materieel toegankelijk is. Voor bezorging en/of retourhalen in Putten, Nijkerk, Amersfoort(Vathorst), Ermelo, Harderwijk, Garderen, Voorthuizen wordt een vast bedrag in rekening gebracht. Buiten deze regio zijn de volgende transportcondities van toepassing:


- voor bezorgen of retourhalen tweemaal de afstand over de weg in gereden kilometers (o.b.v. Routenet) tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming, vermenigvuldigd met de geldende kilometer­vergoeding.

- voor bezorgen en retourhalen viermaal de afstand over de weg in gereden kilometers (o.b.v. Routenet) tussen ons bedrijf en de plaats van bestemming, vermenigvuldigd met de geldende kilometer­vergoeding.


In de aldus berekende bezorg- en ophaalkosten is een laad- en/of lostijd van maximaal 15 minuten begrepen. Wanneer het laden en/of lossen langer dan 15 minuten in beslag neemt, wordt elk volgend kwartier of een deel daarvan berekend tegen het tarief van 1/4 van het geldende uurloon. Indien genoemde werkzaamheden op verzoek van huurder buiten de normale werktijden worden uitgevoerd, volgt een toeslag voor overwerk.


Indien door nalatigheid van huurder onnodige kilometers worden gereden door verhuurder (niemand op locatie, onjuist adres), komen alle extra kosten -zijnde het dan geldende uurtarief en kilometerprijs- geheel voor rekening van huurder.


ANNULERING
Mocht door huurder de  geplaatste order worden geannuleerd (aantoonbare overmacht uitgezonderd) dan worden door verhuurder annuleringskosten aan de nalatige huurder in rekening gebracht. Wegens slechte weersomstandigheden is geen geldige reden aangezien bijv. op de websites www.buienradar.nl en www.weeronline.nl tot 1 week vooruit wordt getoond welk weer op de huurdag(en) redelijkerwijze mag worden verwacht. Bij annulering van de bestelde goederen -voorafgaand aan de afgesproken dag van levering- worden door verhuurder aan de nalatige huurder de volgende kosten van te totale reservering in rekening gebracht:

Na ontvangst van de opdrachtbevestiging: 13%        

3,2,1 dagen:       75%

6,5,4 dagen:       25%      

 DAG VAN LEVERING: 100%

        
TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE GOEDEREN
Op het overeengekomen tijdstip worden de goederen ter beschikking gesteld van huurder. Afwas- c.q. schoonmaakkosten worden in rekening gebracht m.u.v. linnen en alle goederen die in vaatwaskorven zijn geleverd. Indien geretourneerde goederen niet schoon zijn, dienen in elk geval de eerste resten van servies en bestek verwijderd en op soort gerangschikt te worden. Glazen en koppen moeten rechtop in de juiste vaatwaskorven worden geplaatst.


Op de retourdatum dienen de goederen -zoals door verhuurder eerder aangeleverd- op de begane grond (tenzij anders overeengekomen) in de daarvoor bestemde transportmaterialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan. Indien  huurder op de retourdatum daarbij in gebreke blijft, wordt vanaf dat tijdstip extra laadtijd of huur in rekening gebracht.


De huur wordt berekend o.b.v. de nieuwe huurprijs per dag voor vergelijkbare goederen. Bij het vervoer van de goederen door huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het tenietgaan der goederen en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen, geheel voor rekening van huurder.

 

RECLAMES
Huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren. Klachten van de huurder moeten i.v.m. het verval van het recht om te reclameren op de bezorgdag van verhuurder terstond worden medegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest huurder te allen tijde het recht tot reclameren.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Huurder blijft tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering van de goederen, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen. In al deze gevallen is uiteraard de huurprijs verschuldigd en tevens wordt de vervan­gingswaarde aan huurder in rekening gebracht. Dit wordt  na aankomst in het magazijn van  verhuurder door telling vastgesteld. Deze telling is voor beide partijen bindend, tenzij  huurder aan kan tonen, dat verhuurder of diens personeel opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.


Verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet of niet op de afgesproken tijd ter beschikking gesteld kunnen worden. Voorbeelden: bij in gebreke blijven door toeleveranciers, door een handeling of nalatigheid van de vorige huurder(s), bij afwezigheid van huurder/gemachtigde op afgesproken locatie,  filevorming, bedrijfsstoringen, transportproblemen, brand, ziekteverzuim, staking, overheidsmaatregelen etc. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer – ook niet na ingebrekestelling – aanspraak geven op welke schadeloosstelling dan ook.

 

AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN
Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan bij (additioneel) intern transport alsmede welke door derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht. Indien huurder tijdens het laden en/of lossen in onze vestiging(en) gebruik maakt van werknemers welke in dienst zijn Veluwse Partyverhuur worden dezen geacht op dat moment hun diensten  te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van huurder.


Vanaf het moment, dat huurder de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de goederen weer in het bezit van de verhuurder zijn gekomen, draagt huurder het contractuele en wettelijke risico van de zgn. producten- en dienstenaansprakelijkheid. Gedurende voornoemde periode vrijwaart huurder derhalve verhuurder van alle aanspraken, die derden in verband met de gehuur­de goederen jegens verhuurder mochten doen gelden.


BETALINGSCONDITIES
Voor het plaatsen van een bestelling wordt in bepaalde gevallen door  verhuurder een aanbetaling aan huurder in rekening gebracht. Deze aanbetaling is gelijk aan de minimale annuleringskosten (25% van de afgesproken prijs) en dient contant of per bank te worden voldaan. De nota inclusief eventuele borgsom dient vooraf per bank of contant te worden voldaan bij bezorgen of afhalen van de te huren goederen.


De kosten welke worden veroorzaakt door het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen, afwas- cq. schoonmaakkosten alsmede kosten veroorzaakt door schade, worden bij het retourneren van de goederen a) contant afgerekend en b) verrekend met de borgsom, tenzij anders met verhuurder is overeengekomen. Betaling op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door verhuurder toestemming is verleend.


Voor bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 7 (zeven) dagen. Na overschrijding van de 7 dagen-termijn is verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan gedurende welke huurder in gebreke blijft om de overeengekomen huurprijs te voldoen.


Huurder is van rechtswege in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn; verhuurder behoeft derhalve  geen aanmaning te versturen om huurder in gebreke te stellen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten welke door verhuurder zijn gemaakt, komen ten laste van de nalatige huurder. De door verhuurder in verband met de inning van de huurprijs (inclusief rente) ingeroepen rechtskundige hulp komt eveneens geheel voor rekening van  huurder.

Volg ons!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze aanbiedingen of nieuwe producten? Volg ons dan op Facebook en Instagram of meldt u dan hier aan!

Bent u 18 jaar of ouder?

Voer uw geboortedatum in
U dient 18 jaar of ouder te zijn
Controleer
190